ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบรางวัล ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และหน่วยงานในภูมิภาคดีเด่น ของกรมประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบรางวัล ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และหน่วยงานในภูมิภาคดีเด่น ของกรมประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / หนังสือเวียน

- บริการของเรา -

ความคืบหน้าบัญชีข้าราชการ และ พนักงานราชการ

Infographic

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
สำนักงาน ก.พ.
e-government