ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบรางวัล ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และหน่วยงานในภูมิภาคดีเด่น ของกรมประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบรางวัล ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และหน่วยงานในภูมิภาคดีเด่น ของกรมประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าชี้แจง อ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าชี้แจง อ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ / หนังสือเวียน

- บริการของเรา -

ความคืบหน้าบัญชีข้าราชการ และ พนักงานราชการ

Infographic

วินัย คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
สำนักงาน ก.พ.
e-government