ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 
แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์ : 02-618-2323 ต่อ 1319 

โทรสาร : 02-618-2376

 

 

personnel@prd.go.th

 

 

 

   

 

 

  

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อหน่วยงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ 


ฝ่ายบริหารทั่วไป           ต่อ 1310 , 1311 , 1312 , 1319 , 1320

 • ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรข้าราชการ)
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • รับ - ส่ง เอกสาร งานสารบรรณ

ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์       ต่อ 1302 , 1303 , 1313

 • สมัครสอบบรรจุข้าราชการ
 • สอบบรรจุพนักงานราชการ
 • สอบถามเรื่องการขึ้นบัญชี ข้าราชการ และพนักงานราชการ
 • การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • พนักงานราชการลาออกจากราชการ
 • ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ

กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน        ต่อ 1300 , 1301

 • กรองอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
 • โครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์
 • การประเมิผลงานประเภทวิชาการ

กลุ่มพัฒนาบุคคล    ต่อ  1321 , 1322 , 1328 , 1329

 • การฝึกอบรม และการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม
 • ขออนุมัติ - อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
 • ทุนรัฐบาล

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ

     งานบรรจุและแต่งตั้ง   ต่อ 1331 , 1306

 • สมัครเลื่อนข้าราชการ
 • ขอย้าย
 • ข้าราชการลาออกจากราชการ
 • ข้าราชการโอนเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์

    งานเงินเดือน   ต่อ 1308

 • ตัดโอนจ่ายตรงเงินเดือน
 • เงินเดือนข้าราชการ
 • เงินตอบแทนพนักงานราชการ
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

    งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ข้อมูลบุคลากร บันทึกทวีคูณ สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาล เงินช่วยพิเศษข้าราชการถึงแก่กรรม บำเหน็จตกทอด   ต่อ 1305 , 1335
 • ขอสำเนา ก.พ.   ต่อ 1305 , 1334
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอพระราชทานเพลิงศพ   ต่อ 1304 , 1305
 • กบข. กสจ. วันทวีคูณข้าราชการ ข้าราชการเกษียณติดต่อรับของที่ระลึกงานเกษียณ   ต่อ 1305
 • การลา (ลาคลอด ลาป่วย ลาพักผ่อน คำนวนวันลาในระบบลาออนไลน์)   ต่อ 1304
 • เพิ่มวุฒิการศึกษา   ต่อ 1304

กลุ่มงานจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์    ต่อ 1309 , 1314

 • ITA

กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์คุณธรรม    ต่อ 1324

 • ร้องเรียนวินัยข้าราชการ

 Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar