กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์คุณธรรมคะแนนโหวต :