แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์

  • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
  • จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และสุจริต

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar