ประกาศแล้ว วันสอบภาค ก. ปี 64

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม